Podmínky používaní

NÁSLEDUJE POPIS PODMÍNEK, ZA KTERÝCH VÁM LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC NABÍZÍ PŘÍSTUP K NAŠIM SLUŽBÁM.

Vítá vás uživatelská dohoda (dále jen dohoda nebo uživatelská dohoda) společnosti Lexyl Travel Technologies, LLC. Tato dohoda popisuje obchodní podmínky platné pro vaše využívání našich služeb na doméně a subdoméně společnosti HotelPlanner.com. Pokud nesouhlasíte s obchodními podmínkami uvedenými v této dohodě, nevyužívejte našich služeb, ani neusilujte o přístup k nim.

Než se stanete členem HotelPlanner.com, máte povinnost si přečíst, vyjádřit svůj souhlas a přijmout všechny obchodní podmínky obsažené v této uživatelské dohodě a zásadách ochrany soukromí, které zahrnují obchodní podmínky výslovně vyjádřené níže a začleněné pomocí odkazů.

Společnost může tuto dohodu kdykoli upravit tak, že upravené podmínky zveřejní na tomto webu. Pokud není níže uvedeno jinak, začnou všechny upravené podmínky automaticky platit 30 dní po svém prvním zveřejnění na webu. Tato dohoda vstupuje v platnost přijetím při registraci nových uživatelů.

1. Způsobilost pro členství.

Naše služby jsou dostupné a použitelné pouze pro osoby, které mohou vstupovat do právně závazných smluvních vztahů podle platných zákonů. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, naše služby nejsou dostupné dětem (osobám mladším 21 let) ani členům HotelPlanner.com, jejichž členství bylo pozastaveno dočasně či na dobu neurčitou. Pokud jste osoba mladší 21 let, nemůžete tuto službu využívat. Pokud nesplňujete podmínky, nepoužívejte prosím náš web. Kromě toho nesmíte svůj účet u HotelPlanner.com (včetně zpětné vazby) a uživatelské ID nikdy převést ani prodat jiné straně. Pokud se registrujete jako obchodní subjekt (tj. cestovní agentura, velkoobchodník, koordinátor skupiny, hotel nebo jiný dodavatel služeb cestovního ruchu), prohlašujete, že máte právo zavázat tento subjekt touto dohodou. Účet obchodních subjektů využívajících tuto službu pro získávání cenových nabídek bez toho, aby kontaktovali prodejce online, bude pozastaven nebo zrušen. Pokud reagujete jménem hotelu, musíte být jeho zaměstnancem na plný úvazek nebo jeho majitelem s oprávněním k přístupu do hotelového rezervačního systému.

2. Poplatky a služby

Připojení se a zveřejňování poptávek skupin nebo dlouhodobých pobytů na HotelPlanner.com je pro jednotlivce, zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, koordinátory skupin a velkoobchodníky zdarma. Hotely mají možnost se za poplatek zapojit do našeho programu preferovaného členství. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu je povinen platit 10 % provizi společnosti HotelPlanner.com za zakázky realizované ze základního bezplatného podávání nabídek. Hotely zapojené do našeho programu preferovaného členství se kvalifikují k úhradě 7% provize ze zprostředkování za zakázky realizované ze základního bezplatného podávání nabídek. Hotely se mohou rozhodnout zvýšit provizi ze zprostředkování hrazenou společnosti HotelPlanner.com za každou poptávku nabízenou na naší platformě; platí však, že provize ze zprostředkování nebudou nikdy nižší než zde uvedené. Hotel odpovídá za dokumentaci rezervací všech skupin a dlouhodobých pobytů. Pokud hotel nebude dokumentovat realizované pokoje z důvodu neúplných, ztracených či ukradených záznamů, z důvodu technické poruchy nebo z jakéhokoliv jiného z důvodu, potom zaplatí 10 % provizi za všechny poptávané pokoje tak, jak jsou uvedeny v online poptávce klienta. Hotel zodpovídá za úhradu naší provize ze zprostředkování za realizované zakázky pocházející z naší platformy bez ohledu na to, zda rezervace byla provedena prostřednictvím třetí strany.

HotelPlanner.com bude hradit paušální poplatek odpovídající 10% provizi ze zprostředkování z generovaných příjmů z hotelových pokojů všem zprostředkovatelům služeb cestovního ruchu za skupinové rezervace zpracované prostřednictvím společnosti HotelPlanner.com; uvedený poplatek však bude zprostředkovatelům služeb cestovního ruchu hrazen pouze poté, až inkasujeme úhradu naší provize ze zprostředkování od našeho partnerského hotelu. Partnerské hotely, které poskytují nabídky na skupinové rezervace generované zprostředkovateli služeb cestovního ruchu, budou povinny platit 12% provizi ze zprostředkování společnosti HotelPlanner.com za zakázky realizované ze základního podávání nabídek. Úhrada provize ze zprostředkování se všem zprostředkovatelům služeb cestovního ruchu provádí první den v měsíci po přijetí platby naší provize ze zprostředkování od našeho partnerského hotelu. Zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu budou společnosti HotelPlanner.com pomáhat s inkasem provize ze zprostředkování; nesmí však v žádném případě přijmout platbu provize ze zprostředkování přímo od hotelu bez předchozího souhlasu společnosti HotelPlanner.com. Provize ze zprostředkování se mohou u různých rezervací lišit a společnost HotelPlanner.com může podle svého uvážení upravovat poplatky hrazené všem zprostředkovatelům služeb cestovního ruchu podle plateb přijatých od našich partnerských hotelů.Pokud hotel neuhradí provizi, nelze společnost HotelPlanner.com činit odpovědnou za nezaplacenou provizi ze zprostředkování. Zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu nemají prostřednictvím systému HotelPlanner.com nárok na žádné jiné akce s rabaty nebo vracením hotovosti. Provize jsou splatné do 21 dnů od data odjezdu zprostředkované skupiny. Pokud platba není přijata ve lhůtě splatnosti, vyhrazuje si HotelPlanner.com právo zaúčtovat si na splatný zůstatek poplatek ze zpoždění. Provize neuhrazené do 60 dní od data odjezdu budou úročeny maximální sazbou povolenou zákonem.

V případě, že zásluha za skupinovou rezervaci nebo rezervaci dlouhodobého pobytu je připsána přidružené společnosti Lexyl Travel Technologies, LLC., může být provize zprostředkovatele služeb cestovního ruchu snížena o odměnu přidružené společnosti. Tento transakční poplatek třetí strany bude navíc k inkasu provize prováděnému společností HotelPlanner.com pokrývat zprostředkování všech hotelových cen a informací a údržbu databáze a webových stránek. Hotel zodpovídá pouze za uhrazení provize ze zprostředkování tak, jak je to uvedeno výše, za příjem z realizovaného pokoje.

3. HotelPlanner.com je místem konání.

HotelPlanner.com není dražitelem. Stránky fungují jako místo umožňující hotelu nebo dodavateli cestovních služeb prodávat pokoje nebo služby za jakoukoli zveřejněnou cenu. Společnost není zapojena do vlastní transakce mezi kupujícími a dodavateli. V důsledku toho nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, bezpečností nebo legálností inzerovaných položek, pravdivostí nebo přesností uvedených informací, či schopností dodavatelů položky prodávat a schopností kupujících za položky zaplatit. Společnost nemůže zajistit, že kupující nebo dodavatel opravdu uskuteční transakci. Jakožto online místo konání, HotelPlanner.com umožňuje hotelům nebo dodavatelům služeb cestovního ruchu uzavírat smlouvy na prodej pokojů nebo služeb prostřednictvím elektronických smluv nebo elektronických formulářů a elektronických služeb poskytovaných společností HelloSign, Inc. na základě podmínek použití společností HelloSign, Inc. a HotelPlanner.com. HotelPlanner.com však nemá kontrolu nad podmínkami ani obsahem žádné elektronické smlouvy a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nedává právní poradu ohledně vhodnosti uzavření kterékoli smlouvy, ani ohledně obsahu, formy, zákonnosti, platnosti, uzavření nebo vymahatelnosti kterékoli smlouvy uzavřené mezi hotelem nebo dodavatelem služeb cestovního ruchu a koncovým uživatelem. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu a koncový uživatel zodpovídají za to, že jakákoli smlouva mezi nimi a koncovým uživatelem je vhodná, platná, zákonná a vymahatelná a oběma se doporučuje vyhledat poradu profesionálního právníka v příslušné jurisdikci před tím, než uzavřou nebo připraví smlouvu. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu souhlasí s tím, že HotelPlanner.com zprostí odpovědnosti a odškodní v souvislosti se všemi požadavky, nároky, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní služby, vyplývajících z jakéhokoli sporu vzniklého z použití libovolné elektronické smlouvy uzavřené za použití online služeb HotelPlanner.com. Hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu dále souhlasí s tím, že HotelPlanner.com zprostí odpovědnosti za jakékoli následné škody bez ohledu na způsob jejich vzniku, které plynou z přípravy, uzavření nebo plnění či neplnění libovolné elektronické dohody uzavřené za použití služeb HotelPlanner.com.

Ověření identity. Společnost využívá řadu metod k ověření správnosti informací, které jí uživatelé poskytnou při registraci na jejím webu. Protože je však obtížné ověřit totožnost uživatelů na internetu, HotelPlanner.com není schopen ověřit a neověřuje totožnost uvedenou každým jednotlivým uživatelem. Měli byste komunikovat přímo s hotelem nebo cestovní kanceláří pomocí nástrojů dostupných na tomto webu.

Zproštění. Protože společnost je místem konání, pak v případě, že máte spor s jedním nebo více uživateli, tímto zprošťujete HotelPlanner.com (a naše vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, pobočky, společné podniky a zaměstnance) všech nároků, požadavků a náhrad škod (skutečných i následných) jakéhokoli druhu a povahy, známých i neznámých, tušených i netušených, zveřejněných i nezveřejněných, vznikajících na základě těchto sporů nebo v jakékoli souvislosti s nimi. Pokud jste rezidenty státu Kalifornie, vzdáváte se článku 1542 občanského zákoníku státu Kalifornie, v němž se uvádí: „Všeobecné osvobození se netýká nároků, které věřitel nezná nebo neví, že existují v jeho prospěch v čase zproštění, které, pokud by o nich věděl, by musely zásadně ovlivnit jeho dohodu s dlužníkem.“

Kontrola informací. Společnost nekontroluje informace, které poskytnou jiní uživatelé a které jsou k dispozici prostřednictvím jejího systému. Informace jiných uživatelů můžete pokládat za urážlivé, škodlivé, nepřesné nebo klamavé. Při používání webu buďte opatrní, používejte zdravý rozum a postupy bezpečného obchodování. Nezapomínejte na riziko jednání s nezletilými osobami nebo osobami, které konají pod falešnou záminkou. Kromě toho mohou existovat i rizika při mezinárodním obchodování a obchodování s cizími státními příslušníky. Používáním těchto stránek souhlasíte s přijetím těchto rizik a HotelPlanner.com nezodpovídá za úkony nebo opomenutí ze strany uživatelů tohoto webu.

4. Podávání nabídek.

Jako hotel nebo dodavatel služeb cestovního ruchu máte povinnost uskutečnit transakci s koordinátorem skupiny, zprostředkovatelem služeb cestovního ruchu, velkoobchodníkem nebo s rezervující stranou, kterou zastupují:

Podáním nabídky na skupinovou rezervaci souhlasíte, že budete dodržovat podmínky prodeje zahrnuté v popisu skupiny, pokud tyto podmínky prodeje neporušují tuto smlouvu nebo nejsou nezákonné. Nabídky nelze odvolat, kromě mimořádných okolností, jako například pokud koordinátor skupiny, zprostředkovatel služeb cestovního ruchu, velkoobchodník nebo rezervující strana zásadně změní popis skupiny poté, co podáte svoji nabídku, jde o jasnou typografickou chybu nebo si nemůžete ověřit totožnost hotelu, dodavatele služeb cestovního ruchu, zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, velkoobchodníka, koordinátorů skupin nebo rezervujících stran. Hotel odpovídá za dokumentaci rezervací všech skupin. Pokud hotel nebude dokumentovat realizované pokoje z důvodu neúplných, ztracených či ukradených záznamů nebo z důvodu technické poruchy, potom zaplatí 10 % provizi za všechny poptávané pokoje tak, jak jsou uvedeny v online poptávce klienta.

Dravé prodejní praktiky jsou přísně zakázané. Mezi dravé prodejní praktiky patří nabízení speciálních akcí, slev nebo pokynů pro klienty ve snaze podnítit je k dohodě mimo systém.

HotelPlanner.com by měla vždy obdržet nejnižší ceny skupinových rezervací pro daný hotel. HotelPlanner.com bude pravidelně vykonávat kontroly cen skupinových rezervací jménem svých koordinátorů skupin. Pokud se smluvní cena skupinové rezervace stane z jakéhokoli důvodu nekonkurenceschopnou, musí hotel upravit smluvní cenu skupinové rezervace tak, aby byla v souladu s dalšími zlevněnými skupinovými cenami a akčními cenami pro individuální cestovatele platnými během nasmlouvaných dnů pobytu skupiny v nasmlouvaném hotelu.

V případě změny majitele hotelu je potřebné předložit důkaz o bankrotu předchozího majitele, aby bylo možné novému majiteli odpustit minulé splatné provize.

5. Zveřejňování poptávek.

Popis poptávky. Když zveřejníte skupinovou poptávku pro podání nabídek, musíte být z právního hlediska oprávněni zastupovat rezervující stranu, kterou uvádíte na webu. Karta IATA je důležitým identifikačním dokladem toho, že jste kompetentním zástupcem; použít lze také smlouvu uzavřenou s rezervující stranou. Musíte popsat svoji skupinu a všechny podmínky prodeje na stránce pro rezervaci skupiny, která se nachází na webu. Vaše zveřejňované poptávky mohou obsahovat pouze slovní popisy a další obsah, který je důležitý pro naplnění potřeb dané skupiny.

Podvody. Aniž dojde k omezení jakýchkoli dalších nápravných prostředků, HotelPlanner.com může pozastavit nebo zrušit váš účet, pokud má podezření (na základě přesvědčení, přešetření dohody, pojištění nebo svěřeného majetku, nebo jiným způsobem), že jste se angažovali v podvodné činnosti v souvislosti s webem.

Manipulace. Žádný zprostředkovatel služeb cestovního ruchu, koordinátor skupiny, jednotlivec, velkoobchodník, dodavatel služeb cestovního ruchu ani hotel nesmí manipulovat s cenou žádné položky, ani nemůže zasahovat do zveřejněných poptávek nebo transakcí jiných uživatelů.

6. Vaše informace.

Definice. „Vaše informace“ se definují jako jakékoli informace, které poskytnete nám nebo jiným uživatelům během registrace, podávání nabídek nebo poptávek v kterékoli části určené pro veřejné zprávy nebo prostřednictvím jakékoli e-mailové funkce. Za své informace nesete výhradní odpovědnost vy a my fungujeme jako pasivní kanál pro online šíření a publikování vašich informací.

Zakázané činnosti. Vaše informace (nebo zveřejněné informace jakékoli skupiny) a vaše činnosti na webu nesmí: (a) být nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící; (b) být podvodné či porušovat autorská nebo patentová práva nebo ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva nebo práva na propagaci nebo ochranu soukromí; (c) porušovat žádné zákony, nařízení, předpisy nebo směrnice (včetně těch, které se vztahují na kontrolu exportu, ochranu spotřebitele, nekalou hospodářskou soutěž, boj proti diskriminaci nebo klamavou reklamu); (d) být hanlivé, obchodně urážlivé, nezákonně výhružné nebo obtěžující; (e) být obscénní; (f) obsahovat žádné viry, trójské koně, červy, časované bomby, programy typu cancelbot, velikonoční vajíčka nebo jiné postupy počítačového programování, které mohou poškodit, škodlivě zasahovat, tajně zachytávat nebo vyvlastnit jakékoli systémy, údaje nebo osobní informace; (g) zakládat pro nás právní zodpovědnost ani zapříčinit, abychom ztratili (zcela nebo zčásti) služby našich poskytovatelů internetových služeb (ISP) nebo jiných dodavatelů a (h) odkazovat přímo nebo nepřímo na zboží nebo služby či obsahovat popisy zboží nebo služeb, které: (i) jsou zakázané podle této smlouvy, jsou souběžně nabízené k prodeji na jiných webech než HotelPlanner.com nebo pro něž nemáte právo uzavírat smlouvy o cenách. Licence. Výhradně z důvodu, aby HotelPlanner.com mohla využívat informace, které nám poskytnete tak, abychom neporušovali žádná práva, která můžete mít k těmto informacím, souhlasíte s tím, že nám s ohledem na vaše informace poskytujete nevýhradní, celosvětově platné, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, sublicencovatelné (přes více stupňů) právo na uplatňování autorského práva, práva na propagaci a práva na vytváření databází (ale žádná jiná práva), která máte vůči svým informacích, a to v jakýchkoli známých nebo v současnosti neznámých médiích. HotelPlanner.com bude používat vaše informace pouze v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.

7. Přístup a zasahování.

Web obsahuje záhlaví pro zamezení přístupu robotům. Většina informací na webu se aktualizuje v reálném čase a patří HotelPlanner.com nebo na ně má HotelPlanner.com licenci od svých uživatelů nebo třetích stran. Souhlasíte s tím, že pro přístup na web nebudete používat žádné vyhledávací roboty, spidery, scrapery ani jiné automatizované prostředky za jakýmkoli účelem bez našeho výslovného písemného povolení. Kromě toho souhlasíte, že nebudete: (i) podnikat žádné kroky, které vytvářejí nebo můžou vytvářet podle našeho uvážení přehnanou nebo nepoměrně velkou zátěž na naši infrastrukturu; (ii) kopírovat, reprodukovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat nebo veřejně zobrazovat jakýkoli obsah (kromě vašich informací) ze stránek bez předchozího výslovného písemného souhlasu HotelPlanner.com a případné příslušné třetí strany; (iii) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do správného fungování webu nebo jakýchkoli činností vykonávaných na webu nebo (iv) obcházet naše záhlaví pro zamezení přístupu robotům nebo jiné prostředky, které používáme na ochranu nebo omezení přístupu na web.

8. Porušení smlouvy.

Aniž dojde k omezení jakýchkoli dalších nápravných prostředků, společnost může omezit vaši činnost, okamžitě odstranit vaše nabídky nebo zveřejněné informace, varovat naši komunitu ohledně vašich činností, vydat varování, dočasně pozastavit, na neurčito zastavit nebo zcela zrušit vaše členství a odmítnout vám poskytovat služby, jestliže: (a) porušíte tuto dohodu nebo dokumenty, které jsou do ní začleněny pomocí odkazů; (b) společnost není schopna ověřit nebo potvrdit pravost informací, které nám poskytnete, nebo (c) se společnost domnívá, že vaše činnosti mohou způsobit finanční ztrátu nebo povedou ke vzniku právní odpovědnosti pro vás, naše uživatele nebo nás samotné.

9. Soukromí.

Společnost neprodá ani nepronajme vaše osobní informace třetím stranám pro jejich marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu a vaše informace bude používat jenom způsobem popsaným v zásadách ochrany soukromí. Společnost vnímá ochranu soukromí uživatelů jako velmi důležitý princip v rámci komunity. Společnost jasně chápe, že vy a vaše informace jsou jedním z našich nejdůležitějších aktiv. Společnost uchovává a zpracovává vaše informace na svých počítačích umístěných v USA, které jsou chráněny fyzickými a také technickými zabezpečovacími zařízeními. Společnost využívá třetí strany, aby ověřily a potvrdily její zásady ochrany soukromí. Naše současné zásady ochrany soukromí jsou k dispozici na naší stránce s prohlášením o ochraně soukromí. Pokud nesouhlasíte s tím, aby se vaše informace tímto způsobem přenášely nebo používaly, nevyužívejte naše služby.

10. Důvěrné informace.

(a) Důvěrné informace. Informace o klientovi jsou přísně důvěrné a jsou určeny výhradně pro použití při nasmlouvání skupinových obchodů společnosti Lexyl ve vašem hotelu. Pokud váš hotel nemůže z jakéhokoli důvodu uzavřít smlouvu se skupinou, má přísný zákaz sdílet tyto důvěrné kontaktní informace o skupině nebo odkázat naše klienty na jiné hotely nebo organizace. Jakékoli pokusy o použití důvěrných informací mimo jejich zamýšlený účel je ze zákona přísně zakázáno. Jestli chce hotel odkázat klienta z jakéhokoli důvodu na svůj partnerský nebo sesterský hotel, musí jít o hotel, který je registrovaným uživatelem systému Lexyl a musí umístit nabídku na prostřednictvím online zveřejněné skupinové poptávky klienta. Pokud by hotel bez předchozího souhlasu odkázal klienta na hotel, který není registrovaným uživatelem systému Lexyl, a na základě tohoto odkázání by se uskutečnila obchodní transakce, pak musí registrovaný hotel uhradit z této transakce 10% provizi. Pokud neregistrovaný hotel není z libovolného důvodu schopen dokumentovat realizované pokoje, potom registrovaný hotel zaplatí 10 % provizi za všechny poptávané pokoje tak, jak jsou uvedeny v online poptávce klienta.

(b) Správa důvěrných informací. Každá strana souhlasí, že: (i) všechny důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím svého majitele; (ii) bude zachovávat a vyžadovat od svých zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, aby zachovávali důvěrnost a utajení důvěrných informací druhé strany; (iii) učiní veškeré potřebné kroky, aby zajistila, že její zaměstnanci a zástupci nebudou kopírovat, nezveřejní, nebudou manipulovat, nesdělí, ani jiným způsobem nebudou používat důvěrné informace druhé strany a (iv) vrátí nebo zničí všechny kopie důvěrných informací druhé strany na žádost této druhé strany, a odškodní a ochrání majitele před škodami a náklady (včetně poplatků a nákladů právního zastoupení), které vzniknou porušením tohoto ustanovení.

(c) Výjimka z důvěrných informací. Bez ohledu na výše uvedené nebudou za důvěrné informace považovány žádné informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez zavinění nebo opomenutí přijímací strany; (ii) majitel sdělí třetím stranám bez toho, aby tyto třetí strany nějak omezil; (iii) jsou majetkem přijímací strany bez aktuální nebo domnělé znalosti povinnosti zachovávat důvěrnost informací v čase jejich sdělení nebo před sdělením, ke kterému došlo podle této dohody; (iv) přijímací straně sdělí třetí strana, která nemá povinnost zachovávat důvěrný ráz těchto informací; (v) jsou vypracovány nezávisle bez přístupu k důvěrným informacím sdělující strany nebo odkazu na ně nebo (vi) jsou osvobozeny od důvěrného zacházení písemným souhlasem sdělující strany.

11. Žádná záruka.

SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A DODAVATELÉ POSKYTUJÍ NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TAK, „JAK JSOU“ A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ. HOTELPLANNER.COM, NAŠE DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A DODAVATELÉ VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VLASTNICKÉHO NÁROKU, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. Některé státy nepovolují zřeknutí se předpokládaných záruk, takže výše uvedené zřeknutí se vás nemusí týkat. Tato záruka vám zaručuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další zákonná práva, která se liší stát od státu.

12. Omezení odpovědnosti.

SPOLEČNOST, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO NAŠI DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA UŠLÝ ZISK NEBO ZA KONKRÉTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKAJÍCÍ V SOUVISLOSTI S NAŠÍM WEBEM, NAŠIMI SLUŽBAMI NEBO TOUTO SMLOUVOU (BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB VZNIKU, VČETNĚ NEDBALOSTI).

13. Odškodnění.

Souhlasíte, že odškodníte a ochráníte nás a (případně) naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené entity, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce a zaměstnance před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem, včetně odůvodněných nákladů právního zastoupení, vznesenými jakoukoli třetí stranou kvůli vašemu porušení této smlouvy nebo dokumentů, které jsou do ní začleněny pomocí odkazů, nebo vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany, nebo v souvislosti s takovýmto porušením.

14. Dodržování právních předpisů.

Musíte dodržovat všechny příslušné národní a mezinárodní zákony, nařízení, předpisy a směrnice vztahující se na vaše využívání našich služeb a vaše podávání nabídek nebo zveřejňování poptávek skupin.

15. Všeobecná ustanovení.

Společnost nezaručuje trvalý, nepřerušovaný ani bezpečný přístup k našim službám a provoz webu může být narušen různými faktory mimo naší kontrolu. Pokud se kterékoli ustanovení této dohody bude považovat za neplatné nebo nevymahatelné, bude staženo a zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

Rozhodné právo.

Tato smlouva a všechny transakce na jejím základě budou podléhat zákonům státu Florida a v souladu s nimi budou interpretovány, vykládány, vymáhány a realizovány, a to bez ohledu na případné rozpory v právních zásadách.

Fórum pro soudní řízení.

Pokud není výslovně uvedeno jinak níže v tomto oddíle, jakékoli právní spory nebo řízení, které vyplývají z této smlouvy nebo transakcí touto smlouvou upravovaných, nebo které se k těmto vztahují (dále jen „soudní řízení“), budou podány výhradně v okrese Palm Beach County státu Florida a každá strana souhlasí s výlučnou pravomocí těchto soudů (jakož i příslušných odvolacích soudů) při všech těchto soudních řízeních a vzdává se jakéhokoli nároku na aplikaci výhrady forum non conveniens v souvislosti s nimi a námitky proti místu konání v nich zakotvené. Rozhodnutí takových soudních řízení mohou být každé straně doručena kdekoli na světě bez ohledu na to, zda to je ve státu Florida nebo mimo něj. Výše uvedená volba soudu nebude bránit vymáhání plnění jakéhokoli rozsudku dosaženého u tohoto soudu nebo na jiném příslušném fóru. Všechny strany, které poruší tuto smlouvu, budou zodpovědné za uhrazení poplatků a nákladů právního zastoupení společnosti HotelPlanner.com.

ODPOVĚDNOST A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

HotelPlanner.com obstará služby popsané na těchto stránkách, kromě jiného včetně ubytování, které poskytují hoteliéři, kteří jsou nezávislými smluvními stranami a nikoli zástupci, zaměstnanci, partnery ani společnými podniky společnosti. Lexyl Travel Technologies, LLC poskytuje prostor pro vyjednávání pro tyto skupinové cestovní služby výhradně pro potřeby společností, které tyto služby poskytují. Tyto smluvní služby vztahující se na vyjednávání podléhají všem podmínkám příslušných dodavatelů (některé z nich mohou omezit nebo vyloučit odpovědnost dodavatele). Lexyl Travel Technologies, LLC nebude odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu na majetku, ani za smrt nebo zranění osob v důsledku jednání nebo opomenutí kteréhokoli dodavatele poskytujícího produkt nebo službu ani jiné osoby nebo subjektu ani zapříčiněné stávkou, válkou, povětrnostními podmínkami, vyšší mocí, karanténou, nemocí, vládním omezením nebo předpisem, nebo jinou příčinou mimo kontrolu HotelPlanner.com. Cestující se výslovně vzdává všech práv, které může mít vůči HotelPlanner.com v souvislosti s výše uvedeným. HotelPlanner.com nebude za žádných okolností chápána jako přepravce na základě smlouvy o bezpečné přepravě cestujícího nebo jeho zavazadel a osobních věcí. Rozumí se a je dohodnuto, že HotelPlanner.com bude za všech okolností jednat v postavení nezávislého dodavatele a nikoli jako zaměstnanec, parter, zástupce, společný podnik nebo nadřízený zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, koordinátora skupiny či hotelu.

HotelPlanner.com ani spolupracující organizace nebudou odpovídat za žádné zrušení nebo jednání kteréhokoli jiného poskytovatele služeb, za změnu nebo výměnu hotelu nebo za jiné osoby poskytující jakékoli služby a ubytování cestujícím. Dále nebudou zodpovídat za ztrátu ani poškození zavazadel nebo majetku, za zranění, nemoc nebo smrt ani za jakékoli škody nebo nároky jakéhokoli druhu vyplývající z jednání, chyb, opomenutí, nedodržení nebo nedbalosti jakékoli osoby, která není přímým zaměstnancem společnosti HotelPlanner.com. Přepravci, hotely a jiní dodavatelé, kteří poskytují služby, jsou nezávislými smluvními stranami a nejsou zástupci, zaměstnanci ani pracovníky Lexyl Travel Technologies, LLC. Lexyl Travel Technologies, LLC není odpovědná za žádné trestní jednání třetích stran. V žádném případě nebude Lexyl Travel Technologies, LLC mít žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu.

Lexyl Travel Technologies, LLC neposkytuje žádné záruky, garance ani tvrzení jakéhokoli druhu, a to ani předpokládané, vyplývající ze zákona či jinak, včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti na konkrétní účel, ani jakékoli předpokládané záruky vyplývající z plnění, obchodování nebo zvyklostí obchodu.

Odhad rabatu ve vašem komentáři pro danou nabídku vychází z plného/celkového počtu poptávaných pokojů za konkrétní částku nabídky hotelu. Rabat se vyplatí pouze za realizované/použité a zdokumentované pokoje. Rabat se může měnit na základě realizovaného počtu rezervovaných pokojonocí nebo dle dokumentace ve formě stvrzenek nebo potvrzeného seznamu skupin. Zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu nejsou způsobilí pro žádné rabaty.

Vynakládáme maximální úsilí na zajištění přesnosti webu v okamžiku zveřejnění; HotelPlanner.com však nemůže nést odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby, za změnu produktů či za změny obsahu na webu.

TĚLESNÉ POSTIŽENÍ: Hotely nemusí mít vhodné speciální služby a zařízení pro ubytování všech osob s postižením nebo speciálními potřebami. Doporučujeme všem, kteří vyžadují garantované ubytování pro osoby s postižením nebo speciálními potřebami, aby komunikovali přímo s hotelem.

Web, včetně těchto obchodních podmínek, představuje celou smlouvu mezi zprostředkovateli služeb cestovního ruchu, koordinátory skupiny, velkoobchodníky, individuálními rezervujícími stranami, hotely, jakýmikoli jinými dodavateli služeb cestovního ruchu a společností Lexyl Travel Technologies, LLC.

Všechny skupinové smlouvy se musí uzavřít s HotelPlanner.com nebo přímo s klientem. Pokud se smlouva uzavře přímo s klientem, musí být HotelPlanner.com uváděna v kopii na veškeré smluvní komunikaci.

Pro automaticky podávané nabídky, závisejí skupiny s 5 nebo více pokoji na jednu nebo více nocí na dostupnosti a mohou se na ně vztahovat zvláštní podmínky pro zrušení. Ceny a dostupnost podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jakákoli strana využívající systém HotelPlanner.com podvodným způsobem bude pokutována částkou ve výši 10 000 USD. Podvodné používání zahrnuje mimo jiné falešné žádosti o rezervaci, techniky nalákání a následné změny cen nebo nepravdivé uživatelské informace jakéhokoli druhu. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami.

Vrácení peněz na kreditní karty

Vy, uživatel, můžete reklamovat provedené platby u společností, které vydaly kreditní karty („vrácení peněz“). Budete-li mít otázku o platbě na výpisu pro svou kreditní kartu, doporučujeme vám, abyste zavolali společnosti Lexyl předtím, než budete platbu reklamovat u společnosti, která vydala kreditní kartu, a případné otázky nebo problémy ohledně plateb probrali s námi. Společnost Lexyl s vámi bude na řešení otázek spolupracovat. Společnost Lexyl si vyhrazuje právo nesouhlasit s případným vrácením peněz, pokud se domnívá, že je nepřístojné, jak je blíže popsáno v dalším textu. Společnost Lexyl si dále vyhrazuje právo zrušit libovolnou rezervaci v případě vrácení peněz v souvislosti s ní.

Využitím naší služby k vytvoření rezervace u dodavatele přijímáte příslušné podmínky zrušení daného dodavatele a souhlasíte s nimi. Podmínky zrušení jsou pro každou rezervaci vždy k dispozici na našem webu. Upozorňujeme, že některé ceny nebo zvláštní nabídky neumožňují zrušení ani změnu. Společnost Lexyl považuje dále uvedené scénáře vrácení peněz za nepřístojné a vyhrazuje si právo vyšetřit a odmítnout nároky na vrácení peněz a získat náhradu nákladů spojených s takovými nároky na vrácení peněz od vás, uživatele:

  • Vrácení peněz z nezrušitelných rezervací v případě, že společnost Lexyl nebo dodavatel nemohou poskytnout refundaci bez ohledu na to, zda je rezervace využita;
  • Vrácení peněz z plateb autorizovaných příbuznými, přáteli, společníky nebo jinými třetími stranami s přímým přístupem k vám, uživateli, kreditní kartě;
  • Vrácení peněz vzhledem k neschopnosti dodavatele dodat produkt nebo realizovat službu způsobem, který odpovídá popisu tohoto produktu od dodavatele;
  • Vrácení peněz následkem zásahu vyšší moci nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu služby HotelPlanner.com nebo jejích poboček.

16. Žádná agentura.

Vy a HotelPlanner.com jste nezávislými smluvními stranami a tato dohoda nezamýšlí ani nevytváří žádný vztah agentury, partnerství, společného podniku, vztah zaměstnance a jeho zaměstnavatele, ani vztah mezi osobou poskytující licenci a uživatelem licence.

Řešení sporů. Před uchýlením se k soudnímu řízení HotelPlanner.com doporučuje, abyste nás nejprve přímo kontaktovali, abychom našli řešení a společnost také zváží přiměřené žádosti o vyřešení sporu prostřednictvím mimosoudního řešení sporů, např. zprostředkovacím nebo rozhodčím řízením podle volby HotelPlanner.com, jako alternativu k soudnímu sporu. Dojde-li mezi vámi a společností HotelPlanner.com ke sporu a HotelPlanner.com spor akceptuje, s výhradou soudně přikázaného opatření nebo spravedlivého odškodnění prostřednictvím zprostředkovacího nebo rozhodčího řízení, HotelPlanner.com se může rozhodnout sport řešit závazným rozhodčím řízením vedeným telefonicky, online nebo zcela na bázi písemných materiálu bez potřeby osobního dostavení se. V takových případech bude rozhodčí řízení nebo zprostředkovací řízení vedeno JAMS se sídlem 2500 N. Military Trail Suite 200 Boca Raton, FL 33431 USA v souladu s jejich příslušnými pravidly a rozhodce nebo zprostředkovatele zvolí HotelPlanner.com. Všechny strany, které poruší tuto smlouvu, budou zodpovědné za uhrazení poplatků a nákladů právního zastoupení společnosti HotelPlanner.com včetně nákladů spojených s rozhodčím nebo zprostředkovacím řízením. Jakékoli rozhodnutí rozhodce nebo zprostředkovatele lze uplatnit u příslušného soudu.

Prohlášení: Může se účtovat poplatek za další osobu, pokud typ rezervovaného pokoje nevyhovuje počtu osob, nebo se může od vaší strany žádat zrušení a nová rezervace většího pokoje za jinou cenu než byla předchozí rezervace.

* Pokoje zdarma pro koordinátory skupin se týkají jenom zúčastněných hotelů a požadovaná velkost skupiny se může v jednotlivých hotelech lišit.

POPLATEK ZA OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Daňový poplatek za hotelové transakce typu Save Rate je náhradou za všechny příslušné transakční daně (např. daně za prodej a používání, obsazenost, daň z pokoje, spotřební daň, DPH atd.), které vybíráme od zákazníků a platíme našim prodejcům (jako jsou hotely a pod.) v souvislosti s kupujícími našich zákazníků. Nejsme prodejcem, který vybírá a odvádí tuto daň příslušným daňovým orgánům. Prodejci nám účtují příslušné daně a my odvádíme tyto částky přímo našim prodejcům. Nejsme spoluprodejcem přidruženým k prodejci, u kterého uskutečňujeme rezervace našich zákazníků. Zdanitelnost a příslušná sazba daně se v jednotlivých místech liší. Aktuální částka zaplacená prodejci se může lišit od poplatku za osvobození od daně v závislosti na sazbách, zdanitelnosti nebo jiných faktorech, které jsou v platnosti v okamžiku aktuálního využívání dané cestovní služby našimi zákazníky. Neúčtujeme daň z prodeje od prodejců ve státech Aljaška, Delaware, Montana, New Hampshire a Oregon, protože tyto státy nevybírají daň z prodeje. Také se v některých jurisdikcích vybírá daň za obsazenost hotelu nebo jiný typ transakční daně za pronájem hotelového pokoje, automobilu a pod. Typ daně, kterou vybírají prodejci, se liší podle dané služby a lokality. Používáme distribuční kanály třetích stran pro individuální rezervace.

INFORMACE O VOLBÁCH „ZAPLATIT NYNÍ ON-LINE“ A „ZAPLATIT POZDĚJI V HOTELU“

U některých hotelů můžete mít volbu zaplatit ihned on-line, nebo později přímo v hotelu. Pokud zvolíte možnost platit ihned on-line, bude vám ihned účtována částka ve vámi zvolené měně. Pokud zvolíte možnost platit později přímo v hotelu, hotel vám bude účtovat v místní měně v době pobytu. Sazby daní a směnné kurzy se mezi rezervací a pobytem mohou změnit. Poskytnete informace o své platební kartě a dodavateli, nebo společnost Lexyl bude často muset ověřit: (i) platnost platební karty (účtováním platby v nízké výši, které je buď během několika dní refundována, nebo odečtena z konečné platby splatné dodavateli) a (ii) dostupnost finančních prostředků na platební kartě (potvrzuje banka, která vydala vaši kreditní kartu). Společnost Lexyl si vyhrazuje právo vaši rezervaci zrušit, pokud není včas provedena platba v plné výši.

Mnohé banky a společnosti vydávající kreditní karty účtují svým majitelům účtů transakční poplatek, pokud jsou vydavatel karty a obchodník v různých zemích (podle definice dané karty, např. Visa, MasterCard, American Express). Případný směnný kurz a účtované transakční poplatky stanovuje výhradně banka nebo jiná instituce, která zpracovává danou transakci. Tyto poplatky může vydavatel karty účtovat na vrub účtu majitele karty. To znamená, že částka uvedená na výpisu pro vaši kreditní nebo debetní kartu se může lišit od částky uvedené na stránce se souhrnem fakturace pro rezervaci provedenou na tomto webu. Pokud budete mít otázky ohledně těchto poplatků nebo směnného kurzu použitého pro vaši rezervaci, kontaktujte prosím svou banku.

CENY

Ceny služeb cestovního ruchu budou odpovídat těm, které jsou příležitostně zveřejňovány na webu, s výjimkou případů, kdy jsou zjevně chybné. Ceny se mohou kdykoliv měnit, změny však nebudou mít vliv na již přijaté rezervace. I přes maximální snahu společnosti Lexyl mohou některé služby cestovního ruchu uvedené webových stránkách být nesprávně oceněné. SPOLEČNOST LEXYL SI VÝSLOVNĚ VYHRAZUJE PRÁVO OPRAVIT JAKÉKOLIV CHYBY OCENĚNÍ NA NAŠEM WEBU A/NEBO U PŘIPRAVOVANÝCH REZERVACÍ PROVEDENÝCH NA ZÁKLADĚ NESPRÁVNÉ CENY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁM, POKUD BUDE K DISPOZICI, NABÍDNEME PŘÍLEŽITOST ZACHOVAT PŘIPRAVOVANOU REZERVACI ZA SPRÁVNOU CENU NEBO VAŠI REZERVACI BEZ POSTIHU ZRUŠÍME. Společnost Lexyl vám není povinna poskytnout služby cestovního ruchu za nesprávnou (nižší) cenu, a to ani tehdy, pokud jste již obdrželi potvrzení své rezervace.

Berete na vědomí, že společnost Lexyl předjednává určité ceny pokojů s dodavateli kapacit na pomoc s realizací rezervací. Berete dále na vědomí, že vám společnost Lexyl poskytuje služby na pomoc s realizací rezervací za úplatu („realizační poplatek“). Cena pokoje zobrazená na webu je kombinací předjednané ceny pokoje za pokoje, které společnost Lexyl rezervuje vaším jménem, a realizačního poplatku, který společnost Lexyl účtuje za své služby. Dáváte společnosti Lexyl oprávnění, aby prováděla rezervace za celkovou rezervační cenu, která zahrnuje cenu pokoje zobrazenou na webu plus poplatky na náhradu daně, servisní poplatky a případné daně ze služeb společnosti Lexyl. Souhlasíte s tím, že společnost Lexyl bude na vaši kreditní kartu účtovat celkovou rezervační cenu. Odesláním svého požadavku dáváte společnosti Lexyl oprávnění, aby realizovala rezervace v objektu vaším jménem, včetně dohody o způsobu provedení platby s dodavateli kapacit.

Zrušení a/nebo refundace

Souhlasíte, že budete dodržovat podmínky zrušení stanovené pro každou rezervaci. Pokud zrušené rezervace jsou nerefundovatelné rezervace, společnosti Lexyl vyhoví vaší žádosti o refundaci, ale vyhrazuje si právo účtovat vám transakční poplatek ve výši 3 % za zrušené rezervace. Lexyl.com navíc může ověřit (předběžně autorizovat) vaši kreditní kartu. Pokud se dopustíte jakéhokoliv podvodného jednání, společnost Lexyl si vyhrazuje právo přijmout jakékoliv nezbytné právní kroky a můžete mít zodpovědnost za finanční ztráty společnosti Lexyl včetně nákladů soudních řízení a odškodnění. Budete-li chtít vznést námitku proti zrušení rezervace nebo zmrazení či uzavření účtu, kontaktujte prosím služby zákazníkům.